व्यवस्थापन

 •  डा.प्रेम प्रसाद दंगाल

  कार्यकारी उपाध्यक्ष

 •  

   

 • डा. बिष्णु प्रसाद गौतम 

  कार्यकारी निर्देशक 

   

 • नबराज घिमिरे

  उप–सचिव (लेखा)

 • नारायणदत्त देवकोटा

  अनुगमन शाखा प्रमुख

 • सुदीप सिलवाल

  कार्यक्रम शाखा प्रमुख

 • ज्ञानहरि देवकोटा

  कानुन/असुली शाखा प्रमुख

 • लोक  बहादुर खड्का

  प्रशासन शाखा प्रमुख

 • नरहरि अर्याल

  बित्त ब्यबस्थापन शाखा प्रमुख

 • नर बहादुर साउद 
  तालीम शाखा प्रमुख

 • सम्झना वाग्ले 

  कार्यक्रम प्रबर्दन, अनुसन्धान तथा सूचना शाखा प्रमुख

 • सूर्य प्रकाश तिवारी
  वीमा शाखा प्रमुख

पात्रो

January 2018
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

अध्यक्षको मन्तव्य

  

 

b]zsf] o'jf zlStx?nfO{ :j/f]huf/ agfpg /fHon] ljleGg kxn sbdL u/] tfklg o; If]qdf cfzfltt ;kmntf k|fKt ug{ ;lsPsf] 5}g . kl/0ffd :j?k jif]{gL nfvf}+sf] ;+Vofdf o'jf hgzlQm /f]huf/sf] nflu ljb]zLg] u/]sf] s6' oyf{y s;}af6 l5k]sf] 5}g . :jb]zdf g} /f]hufl/sf cj;/x? >[hgf u/L /f]huf/Lsf nflu ljb]z hfg jfWo o'jf zlQmnfO{ :jb]zd} /f]huf/L k|bfg ug{ ;s]sf] v08df b]zn] 5f]6f] ;dodf g} cfly{s ljsf;df 7"nf] km8\sf] dfg{ ;S5 eGg] d]/f] a'emfO{ 5 .

 

d}n] ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f dGqfnosf] sfo{ef/ ;Dxfn]sf] lbg b]vL g} d o; k|lt ulDe/ 5' . ;f]xL cg'?k ;xsf/Lsf] dfWodaf6 o'jfx?df ljlQo r]tgf k}mnfO{ l;kd'ns tflnd k|bfg ug]{ tyf o'jfx?nfO{ cfly{s C0f ;xof]u k|bfg ul/ :j/f]huf/ agfpg] d]/f] klxnf] nIo 5 . xfn @!=^ k|ltzt hg;+Vof ul/aLsf] /]vf d'lg /x]sf] 5 . u|fdL0f tyf b'u{d If]qdf o;sf] b/ cem al9 5 . b}lgs xhf/f}+sf] ;+Vofdf /f]huf/Lsf nflu ljb]z ef}tfl/g' kg]{ cj:yfsf] cGTo d]/f] k|fyldstfdf /x]sf] 5 . b]zdf /x]sf o'jf hgzlQmnfO{ l;kd'ns tyf Aoj;flos tflnd k|bfg ug{'sf ;fy} k/Dk/fut l;knfO{ k|j{4g ub}{ 4Gb kLl8t, ckf+u jf 3fO{t] AolQm, j]kQf tyf zlxb kl/jf/, pTkLl8t hflt, hghflt tyf dlxnfx?nfO{ C0f nufgL u/L :yflgo sRrf kbfy{ / ;Lkd'ns kl/of]hgf ;+rfng u/L :yflgo :t/d} o'jfx?nfO{ :j/f]huf/ k|bfg ug]{ p2]Zosf ;fy :yfkgf ePsf] o'jf tyf ;fgf Aoj;foL :j/f]huf/ sf]ifn] cfly{s ?kdf lk5l8Psf ljkGg ju{, dlxnf, blnt, hghflt, cflbjf;L, 4Gb kLl8t, ckf+u, 3fO{t] kl/jf/ Pj+d k/Dk/fut ;Lk ePsf o'jfx? Aoj;flos v]tL, s[lifhGo pBf]u jf ;]jfd'ns :j/f]huf/ sfo{qmd ;+rfng ug{ ;x'lnot Aofh b/df shf{ k|bfg ug]{ sfo{ o; sf]if dfk{mt e} /x]sf] 5 . ;fy} clzlIft / a]/f]huf/ o'jfx?nfO{ :j/f]huf/ agfpg cled'lvs/0f, Joa;flos tyf ;Lkd'ns tflnd k|bfg ug'{sf ;fy} a}+s Pj+ ljlQo ;+:yf, ;xsf/L ;+:yfx? dfk{mt lagf lwtf] ;x'lnot Aofh b/df cfjlws shf{ k|bfg u/L a]/f]huf/ o'jfx?s]f cfo cfh{gdf j[l4 u/L hLljsf]kfh{gnfO{ ;xh agfpg d2t k'¥ofpFb} cfPsf] 5 .

 

cfufdL lbgx?df o; sf]ifsf] k|efjsf/LtfnfO{ cem j[l4 ub}{ nlu g]kfnL o'jf hgzlQmnfO{ :jb]z leq} :j/f]huf/Lsf cj;/x? >[hgf u/L jif]{gL xhf/f}+sf] ;+Vofdf /f]huf/sf] nflu ljb]zLg' kg]{ cj:yfsf] cGTo ug'{ ckl/xfo{ 5 . To;sf] nflu cfjZos gLlt lgdf{0f tyf sfo{ of]hgf lgdf{0f u/L b]z leq} cfjZos /f]huf/sf] cj;/x? >[hgf u/L /f]huf/sf nflu o'jf hgzlQm ljb]z knfog x'g] cj:yfs]f cGTosf] nflu sf]ifn] cfkm\gf sfo{qmdx? nfO{ cem k|efjsf/L ?kdf cuf8L c9fpg] k|lta4tf AoQm ub{5' .

 

 

 

 

(अम्बिका बस्नेत )

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय 

अध्यक्ष - युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष

 

उपाध्यक्षको आव्हान

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र रोजगारीमा कृषि क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान रहेता पनि यस क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । यसका लागि युवाहरुको सीप र दक्षता बृद्धिका साथै पूजिको उपलब्धता बढाउनु पर्ने भएकोले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले आवश्यक तालिम  र रु. २ लाख सम्मको कर्जा बैंक वित्तीय संस्था एवं सहकारी संस्था मार्फत मूलुक भरका बेरोजगार युवाहरुलाई प्रदान गर्दै आएकोछ । करिब ४१ लाख युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा गएको बर्तमान अबस्थामा कोषको जिम्मेवारी गहन भएको तथ्य हामीले महशुस गरेकाछौं ।  नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढीकरण गर्न स्थानीय साधन र श्रोतलाई अधिकतम् सदुपयोग गरी गाँऊ स्तरमै स्वरोजगारको अवसरहरु सृजना गरेर ग्रामीण अर्थतन्त्र सवल बनाउनको लागि वेरोजगार युवाहरुलाई आवश्यक पर्ने पूँजी, प्रबिधि तथा बजार बिकास र बिस्तार गरी  बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न  २०६५ मा स्थापित युवा तथा साना ब्यवसायी स्वरोजगार कोष आफ्नो उद्देश्य अनुसार अगाडि बढिरहेको छ । 

परम्परागत सीप भएका तर पूंजि अभावको कारण  आय आर्जनमा संलग्न हुन नसकिरहेका विपन्न वर्ग, द्वन्द्व पिडित, दलित जनजाति तथा आर्थिक रुपमा पिछडिएका अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकता दिई ७५ वटै जिल्लामा लागू हुने गरी उत्पादनमूलक  कार्यक्रमहरु संचालन गर्न थोक कर्जा परिचालन गरिएकोछ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको  निश्चित प्रतिशत यो बिपन्न बर्ग कर्जा अन्तर्गत लगानी गर्नु पर्ने र उक्त बिपन्न बर्ग कर्जाको एक तिहाई हिस्सा कोषलाई उपलब्ध हुने हुँदा  स्थायी श्रोत निर्माण भएको छ । यसरी उपलब्ध भएको वित्तीय साधन र श्रोत सीप भएका युवाहरु समक्ष पु¥याउनु र  सीप नभएकाहरुलाई  सीप सिकाएर उनीहरुको दक्षताको आधारमा विपन्न बर्ग कर्जा अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय श्रोत कोषले उपलब्ध गराउदै आएकोछ ।

वेरोजगारीको समस्यालाई नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने सुअवसरमा बदल्ने दीर्घकालिन लक्ष्य हासिल गर्न कोष एक्लैको प्रयास प्रयाप्त नहुने भएकोले नीति निर्माण तहमा रहेको निकायहरु, कार्यन्वयन तहमा रहेका संस्थाहरु र सबै सरोकारवाला निकायहरुको योगदान उत्तिकै आवश्यक पर्ने भएकोले सहयोग र सहकार्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

 

(डा.प्रेमप्रसाद दंगाल)

उपाध्यक्ष

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष 

२०७२।१०।०१

कार्यकारी निर्देशकको भनाई

नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना कमै भएको, भौगालिक विकटताले गर्दा उत्पादित कृषि उपजको बजार पहुँच नभएको र विकासका पुर्वाधारहरु समानुपातिक रुपमा निर्माण नहुँदा बसाई सराई जस्ता समस्या एकातिर सिर्जना भएका छन् भने अर्कोतिर वार्षिक रुपमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरुको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदा वेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको कुरा सबैमा विदितै छ । यसै सन्दर्भमा उत्पादनशील श्रमको अधिकतम उपयोग तथा उद्यमशिलताको विकास गर्दै परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन एवम् आधुनिक प्रविधिको उपयोग लगायत  स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित तथा बजार निर्देशित उत्पादन गरी आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न युवा व्यवसायीहरुलाई बैंक/वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघ संस्थाहरुबाट बिना धितो सहुलियत व्याजदरमा आवधिक कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस कोषको स्थापना भएको हो । 

राज्यमा सृजना हुने रोजगारीको अवसरहरुको तुलनामा निकै ठूलो संख्यामा युवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र अवसरको खोजिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तो वेरोजगारी समस्या समाधानको लागि यस कोषले युवाहरुलाई प्रविधि मैत्रि बनाउँदै सीप र क्षमताको विकासद्वारा उद्यमशिलताको विकास गरी आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूँजी स्वरोजगार कर्जाको रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

आगामी दिनमा समेत स्वरोजगारीको अवसरहरु पहिचान गरी उत्पादनका साधनहरुमा पहुँच नभएका युवाहरु विशेषगरी पिछडिएका वर्ग, महिला, दलित, जनजाती, द्वन्द्वपीडित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी कृषि, पशुपालन, सेवामुलक र साना तथा मझौला उद्योगहरुमा लगानी बढाउँदै स्वरोजगारीको अवसरहरु वृद्धि गर्न सरोकारवाला सबै निकाय एवम् समुदायको समन्वय तथा सहकार्यबाट मात्र संभव हुने भएकाले कोषको कार्यकारी निर्देशकको हैसियतले सम्बद्ध सबैको समन्वय, सहकार्य एवं सहयात्राको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । 

 

डा. बिष्णु प्रसाद गौतम

कार्यकारी निर्देशक

युवा तथा साना व्यबसायी स्वोरोजगार कोष, सचिवालय