प्रक्रिया

स्वरोजगार कोषमार्फत् कर्जा प्राप्त गर्न बेरोजगार युवाले कोषसँग कर्जा सम्झौता गरेको बैङ्क, वित्तीय संस्था वा सहकारीमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। आवेदन दिँदा देहायका कागजपत्र संलग्न गरेको हुनुपर्छ:

 

क. अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाणपत्र,

 

ख. नागरिकताको प्रमाणपत्र,

 

ग. आफूले गर्न चाहेको व्यवसायको व्यावसायिक परियोजना विवरण,

 

घ. आफू र एकाघरका परिवारको सम्पत्ति विवरण।