कर्जा वितरण

युवा स्वरोजकार कार्यक्रमअन्तर्गत कोषले बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूलाई ५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्दछ। पुन: सो ऋण ती संस्थाहरूले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरमा स्वरोजगार ऋण लिन चाहने युवाहरूलाई प्रदान गर्दछन्।बैङ्क तथा वित्तीय सस्था एव स्थानीय सहकारी सस्थाहरूले निर्धारण गरेकोकिस्ताबन्दीअनुसार साँवा र ब्याज समयमै तिर्ने ऋणीहरूलाई लागेको सम्पूर्णब्याजको ६० प्रतिशत कोषले अनुदान फिर्ता गर्दछ |