डाउनलोड

Proactive disclosure 2075 Ashoj

15. faram no 15 , Name list of 60 Percent Intrest demand persons

14. faram no 14 Application by Bank finance and coop to obtain 60 percent intrest

13. faram no 13 Tinpuste bibaran format

12. faram no 12 Application for 60 percent intrest by group

11. faram no 11 Decision Format to take 60 percent intrest invested by group

10. faram no 10 Application for 60 percent intrest by person

YSEF Biniyamabali

Niyamawali

suchi list 20752076 final

सुचीकृत सम्बन्धी सूचना

संचालक समितिको ४४ आंै बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

Loan Summary Report 2074-Chaitra Masant (Primary Cooperatives)

ब्याज परिवर्तन भएको सूचना

byajdar_notice

ब्याज अनुदान भुक्तानी निर्देशिका २०७४

सस्थाहरुको विवरण

लगानी निर्देशिका

वीमा प्रस्ताव फारम

बीमा दाबी सम्बन्धी प्रकृया

 1 2 >